Berson UV-Techniek Verkrijgt Validatie Voor Toepassing Bij Afvalwater Hergebruik

Bersons’ InLine+ serie van middendruk UV-reactoren is de eerste in de wereld die een officiële validatie voor afvalwaterhergebruik heeft verkregen. Na een intensief 3e partij onderzoek door Carollo Engineers in de USA, zijn de reactoren formeel goedgekeurd voor voor toepassing na filtratie en/of  RO van behandeld afvalwater door het California Department of Public Health (de zgn. “title-22-validation”) en goedgekeurd voor afvalwater hergebruik conform de richtlijnen van het Amerikaanse AwwaRF en NWRI (1) .

NWRI

Al enkele tientallen jaren wordt afvalwater hergebruikt, met name in de USA, waar reeds veel onderzoek op dit gebied is uitgevoerd en validatieprotocollen zijn opgesteld. Vanwege de verdrogingsproblematiek, is hergebruik van afvalwater (in feite “2e hands kraanwater”) een belangrijk thema geworden in droge streken zoals het zuiden en westen van de USA, mediterrane landen, het midden-oosten, Australie en Azie, waar grootschalige projecten voor afvalwater-hergebruik worden gepland en in uitvoering zijn.

Sinds lange tijd is chloreren de meest gebruikte methode van afvalwater desinfectie tbv hergebruik geweest. Hoewel chloreren en andere chemische desinfectiemethodes effectief zijn gebleken, wordt door toenemende zorgen over de vorming van desinfectie-bijprodukten (DBP’s  zoals TriHaloMethanen), toegenomen resistentie van diverse pathogene organismen (zoals Cryptosporidium en Giardia) tegen chemische desinfectie en aangescherpte ARBO-richtlijnen t.a.v. transport en opslag van chemische producten,  steeds vaker overgeschakeld op alternatieve technieken, zoals fysische desinfectie met  UV-licht.

De Berson InLine UV-reactoren zijn eenvoudig te installeren in reeds bestaande leidingsystemen, dus er zijn weinig aanpassingen in een pomp- of waterbehandelings-station benodigd. De bedrijfsvoering is eenvoudig en onderhoud is, vanwege de toepassing van een kleiner aantal middendruk UV-lampen, minimaal. Bij continubedrijf is het slechts eenmaal per jaar nodig de UV-lampen en wisser-ringen te vernieuwen. Dit is een eenvoudige operatie die door het reguliere personeel zelfstandig en in korte tijd kan worden uitgevoerd.

Het toepassingsgebied voor hergebruik van afvalwater is zeer breed en omvat bijna alle projecten waar water wordt gebruikt buiten de toepassing als drinkwater. De meest omvangrijke afvalwater hergebruikprojecten betreffen landbouw-irrigatie en verwante toepassingen zoals golfterreinen, (sport)parken, fonteinen en gazons. Hergebruikt afvalwater wordt ook toegepast voor aanvulling van grondwatervoorraden (zgn. ASR -Aquifer Storage and Recovery- projecten) en preventieprojecten tegen grondwaterverzilting in kustgebieden. Andere toepassingsgebieden van hergebruikt water betreffen toiletspoeling, bluswater, fundamentstabilisatie in de bouw en produktie van kunstsneeuw. In al deze toepassingen voorkomt een verdere aanslag op de produktie en voorraden van drinkwater.

“Wij zijn enorm trots op het behalen van deze belangrijke validatie” vertelt Berson’s Managing Director Andrew Clark. Onze innovatieve technologie gebruikt UV-sensoren die het UV-desinfectieproces continu bewaken, bijregelen en onze klanten direct informeren over de desinfectie-resultaten. Dit maakt een goede controle mogelijk van het desinfectieproces bij een zo efficiënt mogelijk energiegebruik, vooral vergeleken met bestaande methoden, waarbij door toepassing van grote veiligheids-factoren, een groter aantal lampen wordt gebruikt, veelal zonder wissysteem, dus met hogere onderhoudkosten en drukverlies, dus energieverbruik tot gevolg.”

1. American Water Works Research Foundation (www.waterresearchfoundation.org) en het Amerikaanse  National Water Reserach Institute (www.nwri-usa.org)

Comments Off on Berson UV-Techniek Verkrijgt Validatie Voor Toepassing Bij Afvalwater Hergebruik

World’s First Medium Pressure, Closed Vessel UV Systems To Gain Formal Approval For Wastewater Reuse

Berson’s InLine+ medium pressure, closed vessel UV systems are the first in the world to gain formal approval for wastewater reuse applications. Having undergone extensive third party testing by Carollo Engineers in the USA, they have been formally approved for post-filtration and reverse osmosis applications by the California Department of Public Health (Title-22 validation) and are now validated for wastewater reuse applications in accordance with AwwaRF/NWRI* guidelines. Berson’s UV systems are sold in North America by its sister company Aquionics Inc.

NWRI

Wastewater reuse has been practiced in various forms for decades, with the USA leading the way in reuse research. It is now a major issue worldwide, with large areas of western and southern USA experiencing chronic water shortages. Large-scale reuse projects are now also being considered in other water-poor regions of the world such as Australia, Singapore, China and southern Europe.

The most common method of wastewater disinfection for reuse has long been chlorination. Despite chlorine’s impressive track record, concerns regarding disinfection by-products (DBPs) and, more recently, disinfection performance with respect to pathogen inactivation, are driving the conversion from chlorine disinfection to other disinfection methods such as UV, which does not produce any significant DBPs.

Closed vessel UV systems are easy to install within existing pipework, so there is minimal disruption to plant operation. Day to day operation is simple and maintenance is minor. The only regular requirement is changing the UV lamps and wiper rings once a year, a straightforward operation that can be carried out by on-site personnel.

Potential applications for wastewater reuse are extremely wide-ranging and include any instance where water is needed for non-potable use. The most popular and widespread use is for agricultural irrigation and for other irrigation applications such as golf courses, parks, fountains and lawns. Reclaimed wastewater is also used for groundwater recharge applications such as aquifer storage and recovery or preventing saltwater intrusion in coastal aquifers. Other uses include toilet and urinal flushing, fire fighting, foundation stabilization in the construction industry and artificial snow generation. In all these applications, reused wastewater relieves the burden on existing potable supplies.

“We are extremely pleased that we have achieved this important validation,” commented Berson’s Managing Director Andrew Clark. “Our state-of-the-art technology uses UV sensors to actually measure how the UV systems are performing. This permits much greater control while saving energy, especially when compared to the existing methods of applying crude safety factors to systems that use high numbers of lamps or are unwiped.”

* American Water Works Research Foundation (www.waterresearchfoundation.org) / National Water Research Institute (www.nwri-usa.org)

Comments Off on World’s First Medium Pressure, Closed Vessel UV Systems To Gain Formal Approval For Wastewater Reuse

css.php